رفع ابهام در خصوص معنی و مفهوم دروس اختیاری ارائه شده

دانشجویان ترم 5 و 6 که مدار منطقی را گذرانده اند درس معماری کامپیوتر را میتوانند انتخاب کنند

باید از مدیریت محترم گروه مهندسی پزشکی کمال تشکر را داشت که درس معماری کامپیوتر را به عنوان جایگذین الکترومغناطیس ارائه داده اند چون به مراتب آسانتر و نمره بیارتر از الکترومغناطیس میباشد

پیش نیاز معماری کامپیوتر درس مدارمنطقی میباشد

کلا در طول دوره کارشناسی سه درس اختیاری از طرف مدیر گروه مربوطه قابل ارائه است معنی کلمه اختیاری این نیست که دانشجو به اختیار خود میتواند این درس را انتخاب کند یا نکند بر عکس بلکه معنی اختیاری این است که دانشگاه و مدیر گروه اختیار انتخاب ارائه درس را دارند و دانشجویان آن دروس اختیاری رامیبایستیدر طول دوره کارشناسی بگذرانند

لذا دانشجویانی که در ترم 5 یا 6 مدار منطقی را پاس کرده اند میتوانند درس معماری کامپیوتر را انتخاب کنند

/ 0 نظر / 22 بازدید