کارت های عضویت تمدید شده رسیده از انجمن مهندسی پزشکی ایران

اعضای دانشجویی انجمن مهندسی پزشکی ایران میتوانند از طریق این پست کارتهای عضویت تمدید شده خود را پیگیری کنند. و نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

email: bghavamian@rocketmail.com

کارتهای تمدید شده و آماده :

آقایان : علی حیدر بیگی -- مسعود فروغی زاده مقدم -- امید روحی سرنقی

خانمها :صنم السادات کاظمی --مهشاد روشنفکرراد -- حدیث کیوان نژاد

 

/ 0 نظر / 21 بازدید